5G กำลังจะมาแทนที่อินเตอร์เน็ตบ้าน มันเกิดขึ้นในจีน และจะเกิดขึ้นทั่วโลก

ผลการสำรวจของ S&P จากผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจีน 1,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเมือง ได้ข้อสรุปว่า 93% จะเลิกใช้อินเตอร์เน็ตบ้าน แต่จะใช้อินเตอร์เน็ต 5G เมื่ออยู่ในบ้าน

ถ้า 5G มีประสิทธิภาพแรงจริง คงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ Wired Broadband อีกต่อไป

สาเหตุหลักที่คนจำนวนมาก ยังเลือกใช้อินเตอร์เน็ตบ้านเมื่ออยู่ในบ้าน เพราะต้องการสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่แรงกว่า แต่ถ้า 5G สามารถให้สัญญาณที่แรงกว่า ก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตหลายระบบอีกต่อไป

สภาพที่จะเกิดขึ้น คงเหมือนกับยุคที่คนเลิกใช้โทรศัพท์พื้นฐาน และหันไปใช้โทรศัพท์มือถือกันหมด

จีนพัฒนาระบบเครือข่าย 5G นำหน้ากว่าประเทศอื่น มีเทคโนโลยีที่มีต้นทุนต่ำกว่าชาติอื่นมาก เป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยี 5G ให้กับทั่วโลก

ความก้าวหน้าของ 5G จีน เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จีนเกิดสงครามการค้ากับอเมริกา

นับเฉพาะปี 2020 ผู้ให้บริการโทรศัพท์ในจีน มีงบการลงทุนเครือข่าย 5G สูงถึง 25,520 ล้านดอลลาร์ และจีนน่าจะเป็นประเทศที่คิดค่าบริการอินเตอร์เน็ต 5G ต่ำที่สุดในโลก

อินเตอร์เน็ต Fibre Networks หรืออินเตอร์เน็ตบ้านในประเทศจีนและหลายประเทศทั่วโลก มีการลงทุนวางโครงสร้างพื้นฐานแบบเก่าที่ใช้เงินมหาศาล ผู้ให้บริการในหลายประเทศอาจยังไม่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าเงินลงทุน

หากอินเตอร์เน็ตบ้านแบบดั้งเดิม ไม่สามารถแข่งขันเรื่องประสิทธิภาพและราคา มันจะต้องถูกทดแทนอย่างแน่นอน

แต่ผู้เชี่ยวชาญในวงการอินเตอร์เน็ตจีน เตือนว่า 5G ยังไม่สมบูรณ์ วันนี้อาจไม่ใช่เวลาที่จะเลิกใช้ Cable Internet

อายุขัยของอินเตอร์เน็ตบ้านจะอยู่อีกนานแค่ไหน คงขึ้นอยู่กับการพัฒนาของอินเตอร์เน็ต 5G ในอนาคต

5G กำลังจะฆ่าอินเตอร์เน็ตบ้านในประเทศจีน และมันจะเกิดขึ้นกับทุกประเทศในโลก…

https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3097400/new-kind-cord-cutting-some-chinese-internet-users-are-hoping-5g-will

Leave a Reply