AI ช่วยเปลี่ยนเมืองให้เป็น Smart City ดูไบ ใช้ AI ปรับเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ ลดเวลาเดินทาง 13% ลดเผาเชื้อเพลิง

Smart City หรือเมืองอัจฉริยะ คือ เมืองที่ไม่มีจราจรติดขัด เดินทางไปทุกแห่งได้สะดวก กำหนดตารางเวลาการเดินทางที่แน่นอนได้ ควบคุมบ้านได้แบบรีโมททุกที่ทุกเวลา มี IoT ทำให้ผู้คนและสิ่งของเชื่อมต่อกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต และเป็นเมืองที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

AI คือ เทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลัง ช่วยทำให้เกิดเมืองอัจฉริยะ

หากเป็นเมืองใหม่ สามารถกำหนดโครงสร้างพื้นฐานใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ได้ทันที แต่เมืองส่วนใหญ่ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็น Smart City ได้แบบค่อยเป็นค่อยไป

ดูไบ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) เป็นเมืองใหม่ที่ทันสมัย และให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี วันนี้กำลังใช้ AI มาช่วยปรับปรุงเส้นทางรถเมล์

Machine Learning Algorithms ได้ช่วยปรับปรุงเส้นทางเดินรถเมล์ 150 เส้นทาง ซึ่งใช้รถเมล์ 2,158 คัน วิ่งอยู่ในเมืองดูไบในแต่ละปีประมาณ 153 ล้านกิโลเมตร

ระบบการจัดเก็บค่าโดยสารรถเมล์ดูไบ พัฒนาโดย Octopus Cards ของ ฮ่องกง ทำให้มีระบบและข้อมูล Big Data ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มาก

ผลการทดลอง 30 วัน ที่เอา AI มาช่วยวิเคราะห์เส้นทาง และกำหนดเส้นทางเดินรถเมล์ใหม่ ทำให้ได้เส้นทางเดินรถเมล์ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นตลอดวัน ช่วยประหยัดเวลาการเดินทางในเส้นทางเดินรถต่างๆได้ 13.3%

AI วิเคราะห์ข้อมูลเก่าที่มีอยู่ ช่วยสร้างระบบใหม่ และตัดสินใจกำหนดเส้นทางใหม่ ยกเลิกการหยุดในบางจุด ทำให้การเดินทางโดยรถเมล์รวดเร็วขึ้น และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น

เทคโนโลยีที่นำมาช่วยกำหนดเส้นทางใหม่ นอกจากดีขึ้นแล้ว ยังช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงได้ชัดเจน ซึ่งหมายถึงการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่สิ่งแวดล้อมลดน้อยลง ช่วยประหยัดเวลาทำงานให้คนขับรถเมล์

รัฐบาล UAE มีแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติที่จะใช้ AI สร้างเมืองอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนในประเทศให้ดียิ่งขึ้น

AI เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของคนทั่วโลก และจะยิ่งมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การนำ AI มาช่วยปรับปรุงเส้นทางเดินรถเมล์ น่าจะเป็นตัวอย่างที่เป็นแรงบันดาลใจเพื่อนำ AI ไปใช้ประโยชน์สำหรับงานอื่นๆได้อีก..

https://www.itsinternational.com/…/dubai-uses-ai-revamp…

https://thenextweb.com/…/til-dubai-uses-ai-to-plan-its…/

Leave a Reply