กูเกิล ใช้เทคโนโลยีสร้างเกษตรที่ยั่งยืน หุ่นยนต์ AI เอาข้อมูลทุกด้านมาร่วมคำนวณ แก้ปัญหาที่ต่างกันของพืชแต่ละชนิด ใช้ยาฆ่าแมลงเฉพาะจุด ลดต้นทุน ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Alphabet บริษัทแม่ของ Google ได้นำเสนอโครงการใหม่ มีการคำนวณองค์ประกอบทุกด้านที่มีผลต่อการเกษตร และเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุงการทำฟาร์มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง โดยมีชื่อโครงการนี้ว่า “Mineral” หรือ “แร่”

แนวทางนี้เหมาะสำหรับการเกษตรขนาดใหญ่ เพื่อการผลิตอาหารให้กับชาวโลกอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและทดสอบทั้งซอฟท์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์

ในที่สุดจะทำให้ได้ต้นแบบที่หลากหลาย และเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการเกษตร

เทคโนโลยีที่ กูเกิล นำมาช่วยในการวิจัยพัฒนาโครงการนี้ คือ AI, Simulation, Sensors, Robotics และอื่นๆที่จำเป็น

หุ่นยนต์จะช่วยตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก รถบั๊กกี้ที่เป็นหุ่นยนต์มีแผงโซลาร์ติดอยู่ด้านบนใช้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดในการขับเคลื่อน สามารถปรับรูปร่างและขนาดให้เหมาะกับพื้นที่และพืชผลหลากหลายชนิดที่แตกต่างกัน

รถบั๊กกี้หุ่นยนต์มีกล้องและเซนเซอร์ติดอยู่ สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดทุกอย่างเกี่ยวกับพืช และพื้นที่เพาะปลูก ใช้ดาวเทียมเป็นแหล่งข้อมูลสภาพดิน และสภาพอากาศมาร่วมคำนวณ

หุ่นยนต์ซึ่งเป็น AI เอา Big Data จากทุกแหล่งมาพิจารณาร่วมกัน และรู้ว่าพืชแต่ละชนิดมีแพทเทินหรือรูปแบบการเจริญเติบโตอย่างไร และสร้างผลผลิตภายใต้สภาพแวดล้อมนั้นอย่างไร

เกษตรกรจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับพืชผลของเขา

AI สามารถให้คำแนะนำวิธีการเพาะปลูก และการเก็บเกี่ยวพืชผลในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์หลักของ Alphabet ที่ทำโครงการนี้ เพื่อพัฒนาเครื่องมือและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงให้กับเกษตรกร

ตัวอย่างของประโยชน์ที่ได้รับ เช่น แทนที่จะฉีดพ่นยาฆ่าแมลงกระจายไปทั่วพื้นที่ทั้งไร่ แต่วิธีการใหม่นี้ สามารถกำหนดตำแหน่งพื้นที่ชัดเจนหรือเจาะเข้าไปฉีดยาฆ่าแมลงให้พืชแต่ละต้นได้โดยตรง

หากปฏิบัติตามวิธีการใหม่ที่เอาเทคโนโลยีมาช่วยทำงาน จะได้รูปแบบที่เป็นแนวทางการทำเกษตรที่ยั่งยืน สามารถประหยัดต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับยาฆ่าแมลง และช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเกษตร

การหาอาหารมาเลี้ยงดูประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องช่วยกันแก้ไขทุกภาคส่วน และเรายังต้องเจอกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้พืชผลผลิตได้น้อยลงด้วย

เทคโนโลยีไฮเทคในยุค 4.0 ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของหลายอุตสาหกรรมแล้ว และวันนี้ยักษ์ใหญ่ Google กำลังนำเทคโนโลกยีมาเปลี่ยนโลกการเกษตร และมันจะเปลี่ยนโลกได้จริงๆ

https://www.inceptivemind.com/alphabet-mineral…/15690/

Leave a Reply