ประเทศไทยจะมีคนตายสะสมเพราะโควิด-19เท่าไร?

โควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า ที่กำลังระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน วันที่ซึ่งมีตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงสุดของแต่ละประเทศเป็นดังนี้ คือ

-Spain 13-07-2021 = 43,960 = .09398/100 of Population

-UK 17-07-2021 = 54,183 = .07936/100 of Population

-Iran 4-08-2021 = 39,357 = .04621/100 of Population

-France 4-08-2021 = 28,784 = .04399/100 of Population

-USA 6-08-2021 = 124,496 = .03737/100 of Population

-India 6-05-2021 = 414,433 = .02971/100 of Population

-Russia 9-07-2021 = 25,766 = .01764/100 of Population

-Mexico 6-08-2021 = 21,569 = .01654/100 of Population

-Philippines 2-04-2021 = 15,280 = .01374/100 of Population

อัตราส่วนของประชากรต่อ 100 คน ของ 10 ประเทศ ซึ่งเป็นวันที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .039905 ต่อประชากร 100 คน

หากนำตัวเลข .039905/100 มาใช้เป็นฐานในการคำนวณหาตัวเลขของประเทศไทย อาจมีผู้ติดเชื้อต่อวันสูงสุดเท่ากับ 27,930 คน และมีแนวโน้มว่าอาจถึงจุดสูงสุดภายในเดือนสิงหาคม 2021

หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งกำลังเจอปัญหาการระบาดอย่างหนักของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า อัตราส่วนการติดเชื้อต่อประชากร 1 ล้านคนของแต่ละประเทศ ตามข้อมูลวันที่ 7-08-2021 เป็นไปตามนี้ คือ

-USA 109,408 คน

-UK 88,083 คน

-Malaysia 37,313 คน

-India 22,866 คน

-Philippines 14,736 คน

-Indonesia 13,039 คน

หากการติดเชื้อโควิด-19 ของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศต่างๆต่อไปนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับแต่ละประเทศ จะเป็นดังนี้ คือ

-7,657,693 คน (เทียบกับ USA)

-6,165,112 คน (เทียบกับ UK)

-2,611,614 คน (เทียบกับ Malaysia)

-1,600,439 คน (เทียบกับ India)

-1,031,403 คน (เทียบกับ Philippines)

-912,627 คน (เทียบกับ Indonesia)

หากเทียบกับ 6 ประเทศข้างต้น โดยคิดจากตัวเลขในปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยจะเท่ากับ 3,329,815 คน

จากการเปรียบเทียบตัวเลขผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 พบว่า อัตราการตายของคนในยุโรปและอเมริกา มีอัตราการตายสูงกว่าคนในเอเชียอย่างชัดเจน

หากเทียบกับประเทศอื่นๆในเอเชีย ซึ่งกำลังเจอปัญหาการระบาดอย่างหนักของโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้า อัตราส่วนการตายต่อประชากร 1 ล้านคนของแต่ละประเทศ ตามข้อมูลวันที่ 7-08-2021 เป็นไปตามนี้ คือ

-Indonesia 376 คน

-Malaysia 310 คน

-India 306 คน

-Philippines 258 คน

หากการตายเพราะโควิด-19 ของไทยเป็นไปในทิศทางเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ จำนวนคนตายในประเทศไทยมีแนวโน้มจะไม่ต่ำกว่าดังนี้ คือ

-26,317 คน (เทียบกับ Indonesia)

-21,698 คน (เทียบกับ Malaysia)

-21,418 คน (เทียบกับ India)

-18,058 คน (เทียบกับ Philippines)

หากเทียบกับ 4 ประเทศข้างต้น ค่าเฉลี่ยจำนวนคนตายเพราะโควิด-19 ในประเทศไทยอาจไม่ต่ำกว่า 21,873 คน

หากจำลองจากข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละประเทศ สรุปถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย คือ

-วันที่ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด อาจเท่ากับ 27,930 คน และมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2021 (วันที่ 7-08-2021 มีรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุดของประเทศไทย คือ 21,838 คน)

-ผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมในประเทศไทย อาจมีมากถึง 3,329,815 คน (ยอดติดเชื้อสะสมจริงในปัจจุบัน = 736,522 คน)

-คนที่ตายเพราะโควิด-19 ในประเทศไทย อาจมีไม่ต่ำกว่า 21,873 คน (ยอดตายสะสมจริงในปัจจุบัน = 6,066 คน)

ตัวเลขทั้งหมดที่นำมาคำนวณหาสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย มาจากฐานข้อมูลจริงซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน

มันอาจมีตัวแปรใหม่ๆทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในอนาคต มีตัวเลข มากกว่า หรือ น้อยกว่า ก็ได้……

https://www.worldometers.info/coronavirus/?fbclid=IwAR09dqo8o7nCfbsXtZXn8y6LX7LlG-S3oy3Twi6PlSEgl3q9gBTnXGeAao0

Leave a Reply