โครงการ Young Health Programme เดินหน้าป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย                  

เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงให้กับเด็กและเยาวชน

และสมาชิกในชุมชนแล้วกว่า 1.4 ล้านคน

  • ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 กับโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย และองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ซึ่งดำเนินงานเพื่อรณรงค์ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเด็กและเยาวชน
  • ความคืบหน้าที่สำคัญในช่วง 2 ปีแรกของโครงการซึ่งดำเนินงานใน 7 พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ เขตจตุจักร, บางเขน, หลักสี่, วัฒนา, คลองเตย, อำเภอพระประแดง และอำเภอเมืองสมุทปราการ
  • ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี โครงการคาดหวังที่จะสร้างเสริมศักยภาพการดูแลและป้องกันสุขภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยอายุระหว่าง 10-24 ปี จำนวน 75,240 คน และผู้ปกครอง ครู รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขในประเทศไทย จำนวน 11,385 คน

กรุงเทพฯ – ประเทศไทย – องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมกับ แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวเพื่อแนะนำและนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ Young Health Programme หรือ YHP โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน ซึ่งดำเนินงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อความยั่งยืนของแอสตร้าเซนเนก้า เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเด็กและเยาวชนในด้านการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อย (Non-communicable diseases หรือ NCDs)  อาทิ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคระบบทางเดินหายใจ

โครงการ YHP ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสุขภาพของคนไทยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของโลก  เริ่มดำเนินงานในประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีความคืบหน้าที่สำคัญในช่วงการดำเนินงาน 2 ปีแรกจนถึงเดือนมิถุนายน 2564 ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ    งานประชุมเปิดตัวโครงการในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ การอบรมแกนนำนักเรียน-นักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ การอบรมครูและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ Young Health Programme กิจกรรมขยายผลโดยนักเรียนแกนนำเพื่อหนุนเสริมโครงการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียน การสร้างความรู้ความตระหนักในวันสำคัญทางสุขภาพ การสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข และการจัดทำแบบฟอร์มให้ข้อคิดเห็นต่อบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชน การจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย และการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อผลักดันในเชิงนโยบาย

โครงการ YHP ในประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่การดำเนินงานในปีที่ 3 โดยได้มีส่วนส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสุขภาพให้แก่เด็กและเยาวชนไทยแล้วกว่า 10,180 คน ผ่านกิจกรรมของโครงการและตัวแทนเพื่อนสอนเพื่อน (Peer educators) จำนวน 117 คน ระดมพลังผู้นำและตัวแทนของชุมชนแล้วกว่า 196 คน อีกทั้งได้จัดกิจกรรมสัมมนา และการอบรมความรู้แก่ครูที่ปรึกษาจำนวน 354 คน ผู้ปกครองจำนวน 3,258 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขจำนวน 57 คน นอกจากนี้โครงการยังเข้าถึงผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมในสังคมแล้วกว่า 1,393,619 คนผ่านกิจกรรมเพื่อมวลชนและการสื่อสารทางโซเชียลมีเดีย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการพร้อมปาฐกถาพิเศษในงานนี้ว่า “ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชน ตามนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพที่เรายึดมั่นเป็นวาระแห่งชาติมาโดยตลอด ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งส่งเสริม           ให้ความรู้ และร่วมมือกับเยาวชนทั่วประเทศในด้านสุขศึกษา ซึ่งรวมถึงองค์ความรู้ด้านปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สุขภาพทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ และสุขภาพจิต โดยกิจกรรมภายใต้โครงการ Young Health Programme นั้นสอดคล้องและสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ของประเทศไทย และ     เป็นเป้าหมายที่ 3 คือ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ของการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDG 3”

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการต่อยอดโครงการ พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในสังคม โดยกล่าวว่า “ขณะที่แอสตร้าเซนเนก้ากำลังพยายามอย่างเต็มความสามารถ เพื่อยังยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราไม่เคยลดความสำคัญของการสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักทั่วโลก ในขณะที่เราเดินหน้าขยายขีดความสามารถของวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ยาที่จะมารักษาผู้ป่วยให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เราตระหนักดีว่าแค่เพียงการมียาที่มีประสิทธิภาพนั้นไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพต่าง ๆ ได้ กุญแจสำคัญที่จะทำให้เราสามารถเอาชนะโรคร้ายเหล่านี้ได้ คือ การป้องกัน โดยเฉพาะการมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ ความร่วมมือต่างๆ ดังเช่น การดำเนินงานโครงการ Young Health Programme ในประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข  ได้ตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าเรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้อง และสามารถช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้”

นายจอห์น แม็คกาวน์ ผู้อำนวยการประเทศ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ตอกย้ำความสำคัญของโครงการ โดยกล่าวว่า “จากสถิติซึ่งระบุว่าประมาณ 70% ของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง มีชนวนเหตุคือพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งฝังรากลึกมาตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น1 เราพบว่าแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก คือ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการดูแลสุขภาพแก่เด็กและเยาวชน โดยอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งสะท้อนให้เราต้องพยายามให้ความสำคัญกับการปลูกฝังรากฐานแห่งการมีสุขภาพที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ผ่านกิจกรรมริเริ่มใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนพฤติกรรม กิจกรรมรณรงค์ และกิจกรรมพัฒนาเชิงนโยบาย”

โครงการ YHP ในประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานเพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในปี 2565 ไปจนถึงปีสิ้นสุดโครงการ โดยจะยังคงเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมยกระดับองค์ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจที่สำคัญ อาทิ กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับเด็กและเยาวชน การอบรมพัฒนาแกนนำเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย การทำแคมเปญและกิจกรรมประจำเดือนเพื่อสร้างความรู้ในวันสำคัญทางสุขภาพ การอบรมมาตรฐานบริการที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่นและเยาวชนให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและการให้ข้อคิดเห็นต่อมาตรฐานโดยเด็กและเยาวชน การจัดสัมมนาด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายด้านสุขภาพ

รายงานการติดตามสถานการณ์ในปี 2563 ขององค์การอนามัยโลกบ่งชี้ว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนไทย โดยคิดเป็น 74% ของการเสียชีวิตทั้งหมดและพบว่า 14% เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือในช่วงอายุ 30-70 ปี2 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตสูงสุดคือโรคหัวใจและโรคมะเร็ง ซึ่งทำให้เกิดการเสียชีวิตคิดเป็น 23% และ 18% ของการเสียชีวิตทั้งหมด ทั้งนี้มีการประมาณการว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสูงกว่า 1 พันคนต่อวัน4

โครงการ YHP ในประเทศไทย เริ่มการดำเนินงานเมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 10-24 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ใน      7 พื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ เขตบางเขน เขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตวัฒนา และเขตคลองเตยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และเขตพระประแดงในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างเกราะความรู้ด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและพฤติกรรมเสี่ยงแก่เด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝังและผลักดันให้เกิดศักยภาพในการตัดสินใจด้านสุขภาพที่เหมาะสม โดยดำเนินงานผ่านการจัดกิจกรรมยกระดับบริการด้านการดูแลสุขภาพ กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้สนับสนุน และกิจกรรมพัฒนาเชิงนโยบาย

โครงการ YHP ในประเทศไทย คาดหวังว่าจะสร้างเสริมศักยภาพการดูแลและป้องกันสุขภาพให้แก่เด็กและเยาวชน และสมาชิกในชุมชนโดยตรง จำนวน 75,000 คน ผ่านกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมการป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมในสังคมอีกจำนวน 500,000 คน ผ่านแคมเปญและกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่างๆ

นับตั้งแต่การก่อตั้งโครงการในปี 2553 โครงการ Young Health Programme ของแอสตร้าเซนเนก้า ได้มีส่วนส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนแล้วกว่า 12 ล้านคน ในกว่า 30 ประเทศใน 6 ทวีปทั่วโลก

เกี่ยวกับ โครงการ Young Health Programme

โครงการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีในเด็กและเยาวชน (Young Health Programme – YHP) ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า มุ่งเน้นการปลูกฝังองค์ความรู้ การดูแลสุขภาพ ให้กับเยาวชนอายุระหว่าง 10-24 ปี ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและความเปราะบางให้ห่างไกลจากปัญหาสุขภาพ โดยเฉพาะเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคระบบทางเดินหายใจ และสุขภาพจิต

โครงการ Young Health Programme ดำเนินงานร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และ UNICEF และใช้ฐานองค์ความรู้จากข้อมูลการวิจัยจากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ Johns Hopkins Bloomberg มีการดำเนินการไปแล้วกว่า 30 ประเทศ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีข้อมูลในการป้องกันความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังไปแล้วกว่า 12 ล้านคน โครงการ Young Health Programme มุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการป้องกัน และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน การนำข้อมูลความรู้จากงานวิจัย และการผลักดันนโยบายด้านสุขภาพ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างแกนนำนักเรียนและนักศึกษาสร้างเสริมสุขภาพ โครงการ Young Health Programme เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้านความยั่งยืนของ บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ที่จะใช้ทรัพยากรและความสามารถขององค์กรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงมีความหมายต่อความต้องการด้านสุขภาพของสังคม

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ Young Health Programme ได้ที่ www.younghealthprogrammeyhp.com

เกี่ยวกับ แอสตร้าเซนเนก้า

แอสตร้าเซนเนก้า (ชื่อย่อหลักทรัพย์ AZN ในตลาดหลักทรัพย์ LSE/ STO/ Nasdaq) เป็นบริษัทชีวเภสัชภัณฑ์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นทางด้านการคิดค้น พัฒนา และจำหน่ายยาเพื่อการรักษาโรค โดยเฉพาะในกลุ่มยาโรคมะเร็ง กลุ่มยาโรคหัวใจ ไต และระบบเผาผลาญ และกลุ่มยาโรคทางเดินหายใจ แอสตร้าเซนเนก้า มีฐานอยู่ที่เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร และดำเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ และมีผู้ป่วยหลายล้านคนทั่วโลกที่ได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมยาต่างๆ จากแอสตร้าเซนเนก้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาไปยังเว็บไซต์ astrazeneca.com และช่องทางทวิตเตอร์ @AstraZeneca

เกี่ยวกับ Plan International Thailand

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร มีการดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก เพื่อส่งเสริม พัฒนา คุ้มครองสิทธิเด็ก และความเสมอภาคสำหรับเด็กผู้หญิง สำหรับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่น ประเทศไทย ได้เริ่มเข้ามาดำเนินการในประเทศไทยนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและหลักการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนที่มีเด็กเป็นศูนย์กลางเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก มีแนวทางในการทำงานร่วมกับเด็ก เยาวชน ผู้สนับสนุน และพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเริ่มตั้งแต่จุดเล็กที่สุดอย่างครอบครัว แล้วขยายสู่ชุมชน เพื่อรังสรรค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และในระดับสากล เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ที่ https://plan-international.org/thailand และกดติดตามเพจ https://www.facebook.com/plan.thailand

Leave a Reply