โฮมโปร ตอกย้ำ ความมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืนทุกมิติ กางกลยุทธ์ปี 2565

โฮมโปร มุ่งมั่นสร้างสรรค์ความเป็นอยู่ในบ้านที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการชูยุทธศาสตร์ปี’ 65 ปูพรมเดินหน้าแผนงานบนกรอบแนวคิดพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG 2022) เน้นสิ่งแวดล้อม-สังคม-ธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และชุมชน

นายรักพงศ์ อรุณวัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ กลยุทธ์ และความยั่งยืนองค์กร บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า  บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การสร้างการเติบโตทางธุรกิจไปพร้อมๆ กับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment) ดูแลสังคม (Social) และมีธรรมาภิบาล (Governance) จะทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ We make a better living ที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคม และชุมชน พร้อมทั้ง ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทฯ ได้นำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และกลยุทธ์ทางธุรกิจ มาบูรณาการเป็นแนวทางในกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล และครอบคลุมทุกมิติ โดยมีกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน ที่ส่งเสริมวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์

1.      ด้านสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ ร่วมมือกับบริษัทฯ คู่ค้า เพื่อคัดสรร และพัฒนาสินค้า ECO Product ได้แก่ สินค้ากลุ่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สินค้ากลุ่มประหยัดพลังงาน สินค้ากลุ่มประหยัดน้ำ สินค้ากลุ่มรักษาป่าไม้ สินค้ากลุ่มลดก๊าซเรือนกระจก สินค้ากลุ่มสุขภาพ และความปลอดภัย รวมถึงร่วมกันพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง Reduce (ลดการใช้วัสดุหรือสารเคมี) Reuse (การนำกลับมาใช้ซ้ำ) Recycled (การใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบ) หรือปรับเปลี่ยนวัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้ (Biodegradable) พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิด Circular Economy หรือการหมุนเวียนทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดตั้งแต่การผลิต การใช้ และวนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบใหม่

2.      ด้านการดูแลพนักงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ และมีความก้าวหน้า (People Development) คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Human Right) ไม่เลือกปฏิบัติ สร้างความเท่าเทียม สร้างวัฒนธรรมที่ไม่แบ่งแยก เห็นคุณค่า และยอมรับความแตกต่างซึ่งกัน และกัน รวมถึงมอบสวัสดิการที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตของพนักงาน และครอบครัว (Living Wage) ด้วยการสร้างความมั่นคง และสร้างรากฐานในการดำรงชีวิตให้มีความมั่นใจ (Long Term Intensive) ด้วยโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงานเพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข และผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) พร้อมเติบโตไปพร้อมกัน

3.      ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการ ใช้พลังงานทดแทน (Renewable Energy) ร้อยละ 100 ในสาขา ที่มีอาคารเป็นของบริษัทฯ ภายในปี 2573 และได้ดำเนินการ ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาสาขา กว่า 48 สาขา พร้อมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานภายในอาคารร้านค้า

4.      ด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาสินค้า และบรรจุภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงบริหารจัดการด้านการขนส่งให้มีประสิทธิภาพโดยการรับสินค้าขากลับ (Back Haul) จาก ผู้ผลิตกลับมายังคลังสินค้าหรือสาขา เป็นการช่วยเหลือคู่ค้าด้านการบริหารคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า

5.      ด้านการดูแลสังคม และชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการจ้างงานท้องถิ่นในพื้นที่ บริษัทฯมีการขยายสาขา เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน รวมถึงการฝึกพัฒนาช่างท้องถิ่นในโครงการเถ้าแก่น้อย เพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า ที่มีความต้องการบริการ Home Service

การก้าวสู่ปีที่ 26 ของโฮมโปร ได้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา ให้เตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น บริษัท ฯ ยังคงยึดมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Posted in PR

Leave a Reply