AI ดูเอ็กซเรย์แผ่นเดียวรู้อนาคต 10 ปี รู้ว่าใครมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ ป้องกันล่วงหน้าด้วยยา ลดโอกาสการตาย     

Radiological Society of North America (RSNA) หรือ สมาคมรังสีวิทยาแห่งอเมริกาเหนือ เผยแพร่ผลงานวิชาการทางการแพทย์ครั้งสำคัญในการประชุมประจำปีของ RSNA

นักวิจัยประสบความสำเร็จในการเอา AI มาช่วยคาดการณ์อนาคตล่วงหน้า 10 ปี ของผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจาก อาการหัวใจวาย หรือโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน

การตรวจคัดกรองด้วยวิธีนี้ สามารถใช้เป็นสัญญาณระบุตัวบุคคลที่จะได้รับประโยชน์จากยา Statin ตั้งแต่ยังไม่ได้รับการรักษาล่วงหน้าถึงสิบปี

หากรู้ล่วงหน้าว่าใครมีความเสี่ยงที่จะตายเพราะโรคหัวใจ หมอสามารถป้องกันล่วงหน้าด้วยการให้ยา Statin สำหรับการป้องกันเบื้องต้น และผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถปรับพฤติกรรมล่วงหน้า ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อลดโอกาสจะเจอปัญหาจากโรคหัวใจ

AI ใช้ข้อมูลเอ็กซเรย์ทรวงอก 147,497 ครั้ง จากกลุ่มตัวอย่าง 40,643 คน

ภาพเอ็กซเรย์ทรวงองของผู้ที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ ทำให้ AI รู้ว่าลักษณะแบบไหนที่มีตัวร่วมเหมือนกัน

AI มีแบบจำลองที่สามารถคาดการณ์อนาคตของเอ็กซเรย์ใหม่ที่ป้อนเข้าไปว่า จะมีความเสี่ยงตายจากโรคหัวใจมากน้อยแค่ไหน

นักวิจัยได้ทดสอบแบบจำลองโดยใช้กลุ่มตัวอย่างอิสระที่เป็นผู้ป่วยนอก 11,430 คน ซึ่งได้รับการเอ็กซเรย์ทรวงอกเป็นประจำ ในจำนวนนี้มี 1,096 คน หรือ 9.6% มีอาการทางหัวใจในช่วงการติดตามค่ามัธยฐาน 10.3 ปี

ผลการเปรียบเทียบพบว่า การพยากรณ์ของ AI มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับเคสที่เกิดขึ้นจริง

สรุปผลการวิจัยพบว่า แบบจำลอง AI ดูภาพเอ็กซเรย์เพียงภาพเดียว คาดการณ์ได้ว่า ใครมีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากปัญหาโรคหัวใจใน 10 ปีข้างหน้า โมเดลการเรียนรู้เชิงลึกของ AI สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของหลอดเลือดและหัวใจในอนาคต

แนวทางการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องหัวใจและหลอดเลือด เป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปสามารถทำได้ เช่น การควบคุมน้ำหนักตัว การรับประทานอาหารที่เหมาะสม ออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการบริโภคสารที่มีอันตราย ลดความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจเช็คร่างการตามระยะเวลา

แต่ถ้าให้ AI ช่วยดูเอ็กซเรย์ทรวงอกตั้งแต่วันนี้ ก็จะได้ข้อมูลความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะได้กินยาล่วงหน้า จะได้ดูแลตัวเองให้เข้มข้นมากขึ้น

AI จะช่วยลดโอกาสการตายจากโรคหัวใจในอนาคตได้!!!

https://press.rsna.org/timssnet/media/pressreleases/14_pr_target.cfm?ID=2388

https://www.bangkokpattayahospital.com/th/healthcare-services/heart-center-th/heart-articles-th/item/1035-prevention-1-th.html

Leave a Reply