ปลูกฝังนิสัยทางการเงินที่ดี สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทย

ยูโอบี ประเทศไทย และโครงการร้อยพลังการศึกษา ร่วมสร้างอนาคตเด็กไทยด้วยทักษะการเงิน ผ่านหลักสูตรการเงินออนไลน์ UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน

ลองคิดย้อนกลับไปว่าเมื่อตอนเป็นเด็กคุณเรียนรู้ทักษะทางการเงิน หรือ สร้างนิสัยการใช้เงินที่ดีได้อย่างไร เรียนรู้จากในโรงเรียนหรือได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ และหากย้อนเวลากลับไปได้ คุณจะแนะนำตัวคุณเองเมื่อตอนป็นเด็กในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องการเงินอย่างไร มาถึงตรงนี้คุณอาจจะสงสัยว่าเราควรจะปลูกฝังความรู้และทักษะทางการเงินที่ดี เช่นการออมเงินแต่เนิ่นๆ และการใช้จ่ายอย่างชาญฉลาดให้กับลูกๆ ของคุณอย่างไรและเมื่อไหร่ เพราะเรื่องการเงินนับป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญ หากสามารถปลูกฝังความรู้ทางการเงินที่มั่นคงได้ตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก จะเป็นการวางรากฐานการเติบโตในอนาคตที่ดีได้

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มุ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างอนาคตเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน ด้วยสุขภาพการเงินที่ดี  ได้ดำเนินหลักสูตรการเงินออนไลน์ UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน ร่วมกับโครงการร้อยพลังการศึกษา มุ่งสร้างทักษะความรู้และภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กไทยให้มีความรู้เรื่องการเงิน สามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในรุ่นแรกปีการศึกษา 2564 นักเรียนกว่า 884 คนใน 18 โรงเรียนทั่วประเทศได้เข้าเรียนและได้รับความรู้เรื่องการเงิน โดยหลักสูตรการเงินออนไลน์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ UOB My Digital Space ซึ่งมีแผนดำเนินโครงการในระยะยาวเพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาของเด็กที่ด้อยโอกาสทั่วทั้งภูมิภาคให้เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้ผ่านช่องทางดิจิทัล และเชื่อมโยงพวกเขาสู่โลกแห่งโอกาสการเรียนรู้ดิจิทัล

หลักสูตร “UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นสำหรับเยาวชนโดยเฉพาะจากโค้ชการเงินระดับประเทศ โค้ชหนุ่ม หรือ นายจักรพงษ์ เมษพันธุ์ สถาบันความรู้การเงินมันนี่คลาส เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพ และเข้าใจถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเริ่มต้นวางแผนและตั้งเป้าหมายการเงินได้ตั้งแต่วัยรุ่น ไม่ว่าเป้าหมายนั้นจะเล็กหรือใหญ่ ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารออนไลน์ใน 6 บทเรียนครอบคลุมเนื้อหาด้านการเงินอย่างครบเรื่อง ตั้งแต่ Money Mindset การหารายได้ การเก็บออม การลงทุน การบริหารค่าใช้จ่าย ไปจนถึงการตั้งเป้าหมายทางการเงิน

คุณสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและสนับสนุนธุรกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการเรียนการสอนเรื่องการเงินส่วนบุคคล ทำให้เด็กๆ ส่วนมากต้องหาความรู้ด้วยตัวเองในเรื่องการออมและการลงทุนเพื่ออนาคต หลักสูตร “UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” เป็นหนึ่งในตัวอย่างความมุ่งมั่นเสมอมาของธนาคาร ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้เป็นหนึ่งเดียว ทักษะความรู้ทางการเงินมีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางการเงินได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนดังเช่นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และทักษะทางการเงินที่เด็กๆ ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วันนี้ จะทำให้พวกเขาสามารถจัดการการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันหน้า”

คุณลาวัลย์ เวชอภิกุล รองผู้อำนวยการโครงการร้อยพลังการศึกษา มูลนิธิยุวพัฒน์ กล่าวว่า “ความรู้ทางการเงิน เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของเด็กไทย การได้รับความรู้พื้นฐานด้านการวางแผนการออมและการจัดการการใช้จ่ายของตนเองตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้พวกเขามีโอกาสที่จะมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นได้ ซึ่งในที่สุดก็จะส่งผลต่อสถานะทางการเงินและความมั่นคงของครอบครัวและชุมชนต่อไปในอนาคตอีกด้วย”

เด็กชาย ฉัตรดนัย ชัยวงค์ อายุ 12 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 บอกว่ามีความเข้าใจและเริ่มทำตามหลักสูตรหลังจากได้เรียนหลักสูตร UOB Money 101 ทำให้มีวินัยจัดการเงินที่ตนเองมีอยู่ “ผมเริ่มเก็บออมเงินจากที่พ่อเเม่ให้มาโรงเรียนจาก 5 บาทเป็น 10 บาทเเละสามารถเเยกเเยะส่วนที่จำเป็นเเละไม่จำเป็นที่จะใช้เงินได้เเล้ว”    

ด้านนางสาวธัญรดา วงศ์ใจ อายุ 15 ปี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ช่วงแรกไม่ให้ความสนใจในในวิชาการเงิน แต่พอได้เริ่มเรียนกลับชอบเพราะเห็นประโยชน์อย่างมาก เล่าให้ฟังว่า “ทักษะพื้นฐานการเงินมีประโยชน์ในชีวิตมาก ๆ ได้เรียนรู้เรื่องเงิน การหารายได้ การออม  การลงทุนเพื่อความงอกเงย การใช้จ่าย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หนูเชื่อว่าสามารถนำมาพัฒนาต่อยอดวางแผนการเงิน การทำงานสร้างรายได้ในอนาคตอย่างเป็นระบบแบบแผนเพื่อความมั่นคงด้านการเงินและลดภาระหนี้สินในครอบครัวได้ อยากบอกเพื่อนๆ ที่เรียนโรงเรียนอื่นให้มาเรียนวิชาUOB Money 101 มีประโยชน์มากมาย ในวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบ ไม่ติดกับดักหนี้ ลดภาระหนี้สินของครัวเรือน สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระใคร”

นายเกรียงไกร หลวงเขียว คุณครูผู้สอนหลักสูตรUOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกล่าวว่า “จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันที่มักมีความผันผวน ซึ่งมีผลต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม ในฐานะครู ผมเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญที่ทั้งนักเรียนและครูได้รับจากการเรียนรู้หลักสูตร UOB Money 101 ให้นำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สามารถเริ่มต้นวางแผนและตั้งเป้าหมายการเงินได้ตั้งแต่วัยรุ่น ตลอดจนสามารถวางแผนอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผมใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียน เช่น การจำลองสถานการณ์จริง การเรียนรู้จากเรื่องใกล้ตัว เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียน ตลอดจนความตระหนักให้กับนักเรียนให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญว่าสิ่งที่เรียนรู้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลตัว”

นางสาวมณีรัตน์  แก้วมงคล คุณครูผู้สอนหลักสูตรUOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นครกล่าวเชิญชวนเพื่อนคุณครู โรงเรียนอื่นปิดท้ายว่า “กิจกรรมตามโครงการหลักสูตร UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน นับว่าเป็นประโยชน์และคุ้มค่ายิ่งในการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านการเงินและการบริหารจัดการทางด้านการเงิน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและครูผู้สอน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

สำหรับคุณครูและโรงเรียนที่สนใจพัฒนาความรู้ สร้างทักษะและภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้กับนักเรียนกับหลักสูตร  “UOB Money 101 Teen Edition วัยรุ่นเก่งการเงิน” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uob.th หรือ www.facebook.com/ThailandCollaborationForEducation  

# # #

Leave a Reply