อุปนิสัย 7 ประการของผู้ที่มีประสิทธิผลสูง สรุปไอเดียจากหนังสือชื่อดังของ Stephen Covey        

The 7 Habits of Highly Effective People ของ Stephen Covey เป็นหนังสือชื่อดังของโลก มีการแปลไปหลายภาษา และมีหน่วยงานหลายแห่งในโลกกำหนดให้พนักงานในองค์กรฝึกอบรมเรื่องนี้อย่างเข้มข้น

บทสรุป 7 นิสัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จส่วนบุคคลและอาชีพ คือ:

1. ทำงานเชิงรุก:

ริเริ่มเพื่อกำหนดทิศทาง รับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเอง แทนที่จะอยู่เฉยๆและคอยโต้ตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

2. เริ่มต้นด้วยการมองเห็นจุดหมายที่อยู่ปลายทาง:

กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และวางแผนสำหรับอนาคต นึกถึงภาพของผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

3. ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องทำเป็นสิ่งแรกก่อน:

จัดลำดับความสำคัญของงาน ทำสิ่งที่สำคัญก่อนแล้วค่อยทำเรื่องที่สำคัญรองลงมา โฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตอย่างแท้จริง

4. คิดแบบวิน-วิน:

มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

5. เริ่มต้นจากการแสวงหาเพื่อทำความเข้าใจ แล้วจึงเข้าใจ:

รับฟังผู้อื่นอย่างกระตือรือร้น และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำความเข้าใจมุมมองของพวกเขา

6. ทำงานร่วมกัน:

ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุผลสำเร็จมากกว่าที่คุณอาจทำด้วยตัวคนเดียว ให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และการร่วมมือกันทำงาน

7. ลับเลื่อยให้คม:

พยายามพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยการรักษา สภาพร่างกาย สังคม/อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ

นิสัยเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้แต่ละบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้นในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน ทำได้ด้วยการปลูกฝังคิดเชิงบวกด้าน ทัศนคติ พฤติกรรม และความสัมพันธ์

หนังสือ “อุปนิสัย 7 ประการของผู้ที่มีประสิทธิผลสูง” ของ Stephen Covey ตีพิมพ์ในปี 1989 ความยาว 381 หน้า แม้ว่าจะผ่านมานานกว่า 30 ปี แต่แนวคิดไม่เคยล้าสมัย เนื้อหาหลักตรงกับคำแนะนำของคนที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก   

Leave a Reply