ความคิดสร้างสรรค์คนทั่วไปต่ำกว่า AI แต่สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ยังเป็นคน  

14-09-2023 Nature รายงานผลการศึกษาเรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์” โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง “มนุษย์” และ “AI”

สรุปผลการวิจัยพบว่า AI ได้คะแนนดีกว่ามนุษย์โดยเฉลี่ย

แต่ถ้าดูจากคะแนนที่ดีที่สุด มนุษย์ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด ได้คะแนนดีกว่า AI

หมายความว่า คนทั่วไปมีความคิดสร้างสรรค์สู้ AI ไม่ได้ แต่ในวันนี้คนที่เก่งที่สุดยังมีความคิดสร้างสรรค์เหนือกว่า AI

นักวิจัยใช้ AI ของ OpenAI คือ ChatGPT, GPT-4, Copy.Ai (GPT-3) เป็นต้นแบบในการทดสอบ โดยแข่งขันเปรียบเทียบกับมนุษย์ที่เข้าร่วมการทดสอบ 256 คน

สำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ประเมินเป็นมนุษย์ 6 คน โดยไม่รู้ว่าคำตอบที่ได้มาในแต่ละคำตอบนั้นเป็นของ AI หรือ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคน 256 คน

คำถามตรวจวัดความคิดสร้างสรรค์ของ AI และมนุษย์ เป็นคำถามที่ออกแบบมาเพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์

ในการวิจัยครั้งนี้ มีคำสั่งให้ใช้ เชือก กล่อง ดินสอ และเทียน ประดิษฐ์อะไรก็ได้ขึ้นมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายในเวลาเพียง 30 วินาที

กรรมการ 6 คน ประเมินแต่ละคำตอบโดยให้คะแนนในระดับ 1 ถึง 5 โดยพิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ แล้วมีการแยกออกเป็นคะแนนของ AI และ มนุษย์ เพื่อคำนวณหาค่าเฉลี่ยของแต่ละกลุ่ม

ผลสรุปชัดเจนว่า การตอบสนองของแชทบอทได้รับการจัดอันดับดีกว่ามนุษย์โดยเฉลี่ย แต่การตอบสนองของมนุษย์ที่ได้คะแนนดีที่สุดเป็นของคน

ผลงานของ AI ที่เรียกว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ มันเป็นความคิดสร้างสรรค์เทียมที่ได้มาจากอัลกอริธึมที่นักพัฒนาสร้างขึ้นมา

คนส่วนใหญ่เคยเชื่อว่า งานศิลปะ งานเขียน ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่เครื่องจักรไม่มีวันมีประสิทธิภาพสู้มนุษย์ได้ แต่หลังจากการเกิดของสารพัด Generative AI ตั้งแต่ปี 2022 ทำให้ความคิดคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปแล้ว

การนำ AI มาทำงานทดแทนคนทั่วไปจะมีมากขึ้น ชัดเจนขึ้น และรุนแรงมากขึ้น และมันกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

https://www.nature.com/articles/s41598-023-40858-3

https://www.technologyreview.com/2023/09/14/1079465/ai-just-beat-a-human-test-for-creativity-what-does-that-even-mean/

Leave a Reply