Toyota สร้างหุ่นยนต์เพื่อยุคคนสูงวัย มันเรียนรู้จากสิ่งที่เห็น ฟังคำสั่งรู้เรื่อง โต้ตอบสอดคล้องสภาพแวดล้อมจริง ถ่ายทอดความรู้ให้หุ่นยนต์ทุกตัวได้