คิดเลขเร็วแบบจีน 15 นาที 222 ข้อ ไม่ใช้เครื่องคิดเลข ไม่ใช้กระดาษทด ใช้มือช่วยคิด บวก ลบ คูณ หาร ในใจ ผู้คิดค้นถูกยกย่องเป็นสมบัติของชาติ