UBI ให้เงินค่าครองชีพทุกคนในชาติ หลายประเทศกำลังเริ่มทดลองจริงจัง ช่วยให้ชีวิตอยู่รอด เพิ่มคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ แต่ใช้งบมหาศาล

วิดีโอเกม วิธีรักษาสุขภาพจิตต้นทุนต่ำ ลดปัญหาโรคซึมเศร้าและวิตกกังวล มีคนเล่นเกมทั่วโลก 2,700 ล้านคน ประชากรโลก 14% มีปัญหาทางจิต

AI กำลังเรียนรู้จากข้อมูลสังเคราะห์ ไม่ต้องละเมิดความเป็นส่วนตัวคนจริง ข้อมูลจำลองทำให้ปัญญาประดิษฐ์ฉลาดเร็วขึ้น