The 1 ชี้ช่องตลาด Prestige Beauty เติบโตสูงยุคหลังโควิด จากการใช้จ่ายในประเทศมากขึ้น-น้ำหอมมาแรง แนะเข้าใจ 4 กลุ่มพฤติกรรม Beauty Lovers สู่ Personalized Marketing กลยุทธ์กุมหัวใจผู้บริโภค