AIกับการพัฒนาสัมผัสทั้ง5แบบมนุษย์ เซนเซอร์เป็นตัวรับรู้ให้ปัญญาประดิษฐ์ ได้ยิน ได้เห็น ได้กลิ่น ได้รส ได้สัมผัส มีข้อมูลมากขึ้น มีความแม่นยำมากขึ้น