3D-printing สร้างจมูกอีเล็กทรอนิค ตรวจคนติดโควิด-19 ได้ใน 80 วินาที ใช้ตรวจใน สนามบิน ที่ทำงาน โรงงาน สนามกีฬา ผลการทดลองมีความถูกต้อง 94%

นักเรียนไฮสคูลทำแขนขาเทียมให้ฟรี ใช้ 3-D printing สร้างแบบเจาะจงเฉพาะตัว ส่งข้อมูล Virtual ไม่ต้องมาเจอกันจริง ทีมหุ่นยนต์รุ่นพี่ ส่งต่อให้รุ่นน้องทำต่อ