Alibaba Cloud, Thailand Data Center เปิดตัวปี 2022 เพิ่มทักษะดิจิทัลคนไทย สร้างระบบนิเวศที่เหมาะสำหรับภูมิภาค แบ่งปันประสบการณ์ตรงสู่ผู้ใช้บริการ