AWS เปิดตัว AWS Lift โปรแกรมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ของไทย ให้เริ่มต้นการดำเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัล และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

การศึกษาล่าสุดเผยบุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูง ช่วยเพิ่ม GDP ของประเทศไทยได้กว่า 75,800 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี (หรือคิดเป็น 930,800 ล้านบาท)