3D-printing สร้างจมูกอีเล็กทรอนิค ตรวจคนติดโควิด-19 ได้ใน 80 วินาที ใช้ตรวจใน สนามบิน ที่ทำงาน โรงงาน สนามกีฬา ผลการทดลองมีความถูกต้อง 94%

รัฐบาลอเมริกันกระตุ้นให้คนฉีดวัคซีน เบียร์ฟรี ตั๋วฟรี ชิงโชค ดูแลเด็กให้ฟรี Uber, Lyft ให้ขึ้นรถฟรีไปฉีดวัคซีน ตั้งเป้าฉีด 70% ภายในวันชาติสหรัฐฯ