เทคโนโลยีเปลี่ยน พฤติกรรมคนเปลี่ยน มันกำหนด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง คนรุ่นใหม่ยุคดิจิทัล เป็นอย่างที่เขาเป็น ผู้ใหญ่อาจมีปัญหา ปรับตัวไม่ทันเด็ก