รายได้ไม่พอรายจ่าย รัฐบาลไทยต้องกู้อย่างต่อเนื่อง

กราฟที่นำมาแสดงนี้เป็นตัวเลขเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณและรายได้รัฐบาลไทยย้อนหลัง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2564

ถ้าเป็นงบกำไรขาดทุนขององค์กรธุรกิจหรือบริษัท ต้องบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงมาก เพราะมีการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง

จะให้อยู่รอดได้ ต้องมีทุนเดิมอยู่มากๆ หรือไปกู้เพิ่มเพื่อให้พอรายจ่าย

งบประมาณที่ขาดดุลอย่างต่อเนื่อง เป็นที่มาของหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับหนี้สาธารณะของประเทศไทยจากกระทรวงการคลังเดือนกุมภาพันธ์ 2565 แสดงตัวเลขหนี้สาธารณะรวม 9,828,268.17 ล้านบาท ประมาณการ GDP ปี 2565 อยู่ที่ 16,333,847.30 ล้านบาท คิดเป็นหนี้สาธารณะเท่ากับ 60.17% ของ GDP

ก่อนหน้านี้กฎหมายกำหนดให้ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะได้ไม่เกิน 60% ของ GDP แต่ได้มีการแก้กฎหมายให้กู้เงินได้ไม่เกิน 70% ของ GDP

ประเทศไทยมีปัญหาเศรษฐกิจสะสมมานานแล้ว และโควิด-19 เข้ามาซ้ำเติมให้ปัญหาเศรษฐกิจรุนแรงขึ้น

การจัดเก็บรายได้หรือภาษีของภาครัฐ เป็นสัญญาณบ่งชี้ปัญหาเศรษฐกิจไทย

หมวดรายได้ของรัฐบาลไทยที่มีปัญหารุนแรง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี รัฐบาลเก็บได้น้อยลงอย่างต่อเนื่อง คือ

-2562 = 336,275 ล้านบาท

-2563 = 336,178 ล้านบาท

-2564 = 334,409 ล้านบาท

ในปี 2562 ประเทศไทยจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มได้ 799,664 ล้านบาท แต่ปี 2563 ลดลงเหลือ 745,017 ล้านบาท และเริ่มกระเตื้องขึ้นในปี 2564 เป็น 793,243 ล้านบาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มปี 2564 เก็บได้น้อยกว่าปี 2562 หลายพันล้านบาท การใช้จ่ายของประชาชนที่ลดลง ทำให้รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐลดลง

งบประมาณของประเทศไทยปี 2565 เป็นงบประมาณรายจ่ายบุคลากร 24.84% และเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 32.89% รวมกันแล้วมากกว่าครึ่งของงบประมาณทั้งหมด ทำให้งบประมาณที่จะเอาไปพัฒนาประเทศ หรือส่งเสริมเศรษฐกิจไทยเหลือน้อยมาก

หนี้สาธารณะประมาณ 10 ล้านล้านบาท ถ้าอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.5% ต่อปี แต่ละปีต้องจ่ายดอกเบี้ยประมาณสองแสนห้าหมื่นล้านบาท

ถ้าทิศทางของประเทศไทยยังเป็นไปในทิศทางเดิม หนี้สาธารณะของไทยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะต้องกู้เพิ่มต่อเนื่อง เมื่อชนเพดาน 70% อาจต้องขอแก้กฎหมายใหม่ให้กู้เพิ่มได้อีก

วิเคราะห์จากตัวเลขจริง แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังดูแย่มาก

รายได้ของประเทศไทยที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น ยังไม่มีภาพที่ชัดเจน

Source 1

Source 2

Source 3

Source 3

Leave a Reply